Põhikiri

 

MTÜ TONDIRABA ILUUISUTAMISKLUBI PÕHIKIRI
1. Üldsätted.
1.1. MTÜ TONDIRABA ILUUISUTAMISKLUBI, lühinimetus “TRIK” (edaspidi
lühinimetusega) on vaba algatuse alusel asutatud ja avalikes huvides mittetulundusühinguna
tegutsev heategevuslik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud iluuisutamise
harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele Eestis.
1.2. TRIK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Eesti Uisuliidu
põhikirjast ning käesolevast põhikirjast.
1.3. TRIK põhitegevus ja eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. TRIK tulu
kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata ja
rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.
1.4. TRIK on eraõiguslik juriidiline isik, millel on oma iseseisev bilanss ning mille
õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute sihtasutuste registrisse.
1.5. TRIK on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
1.6. TRIK asukoht on Tallinna linn ning tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.
1.7. TRIK on asutatud 23. August 2021.
2. TRIK eesmärk ja tegevused.
2.1 seab oma põhieesmärgiks propageerida iluuisutamist rahvaspordina ja luua lai
harrastajate ring. Anda võimalus harrastada iluuisutamist ka täiskasvanutele. Arendada Eestis
iluuisutamist, tõsta spordiala kvalitatiivset taset;
2.2. korraldab kasumit mittetaotleval viisil oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib
võistlusi ja teisi üritusi, määrab esindajad võistlustele, töötab välja võistluste juhendid, palkab
võimaluse korral treenereid- juhendajaid ja annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele
tingimustele ja korrale;
2.3. korraldab oma sportlaste võimaluste kohast ettevalmistamist osavõtuks
spordivõistlustest;
2.4. viib läbi uisutamise materiaalseks toetamiseks vahendite hankimise eesmärgil tasulisi ja
heategevuslikke üritusi, sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid;
2.5. arendab rahvusvahelisi spordisidemeid.
3. TRIK liikmeskond.
3.1 TRIK liikmeteks võivad olla kõik isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja,
osalevad aktiivselt TRIK tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset
liikmemaksu.
3.2. Noored, alla 16.aastavanused isikud, on klubi noorliikmed. Noorliikmete vastuvõtmine
klubisse toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Noorliikmel ei ole hääleõigust.
3.3. Klubi auliikmeks võivad olla kõik klubi tegevuse arendamisele materiaalselt või muul
viisil kaasaidata soovivad üksikisikud. Auliikmete ja klubi suhted rajatakse lepingutele või
klubi juhatuse otsustustele, milles sätestatakse poolte vastastikused õigused ja kohustused.
3.4. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning selle
tasumise tähtaja liikmetele kinnitab TRIK juhatus.
3.5.TRIK liikmel on õigus avalduse alusel TRIK-ist vabatahtlikult välja astuda teatades
sellest 1 kuu ette.
3.6. Liikme võib TRIK välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida TRIK põhikirja sätteid
või on kahjustanud oluliselt TRIK moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt
täitmata TRIK valitud organite ning juhatuse poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või
ei ole tasunud TRIK liikmemaksu.
3.7. Isikul, kelle liikmelisus TRIK on lõppenud, ei ole õigusi TRIK varale ning sisseastumiseja
liikmemakse ei tagastata.
3.8. TRIK liikmetel on õigus:
3.8.1. osaleda ja olla esindatud TRIK kõigil üritustel ning tegevustes;
3.8.2. kasutada TRIK poolt loodud sportimistingimusi vastavalt kehtestatud korrale;
3.8.3. osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud TRIK juht-,
kontroll, – ning teistesse valitavatesse organitesse (välja arvatud noorliikmed; 16.-18.
aastavanused liikmed aga seadusliku esindaja nõusolekul) ning esindada TRIK selle
juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
3.8.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid TRIK valitavate organite tegevuse kohta ning saada
TRIK tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
3.8.5. esitada TRIK juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;
3.8.6. kasutada vastavalt kehtestatud korrale TRIK sümboolikat ja eeliskorras TRIK vara;
3.8.7. TRIK-ist välja astuda.
3.9. TRIK liikmed on kohustatud:
3.9.1. järgima TRIK põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse
piires kehtestatud akte;
3.9.2. osalema korraliste ja erakorraliste üldkogude koosolekutel ning valitavatesse
organitesse kuulumisel nende töös;
3.9.3. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;
3.9.4. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult TRIK vara;
3.9.5. hoidma ja kaitsma TRIK head nime, seisma TRIK eesmärkide ja põhimõtete eest.
3.10. Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada TRIK üldkogu ja TRIK juhatus omades
selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku.
4. TRIK juhtimine
4.1.TRIK alaliselt tegutsevad juhtimisorganid on:
4.1.1. üldkogu
4.1.2. juhatus
4.2. TRIK kõrgemaks organiks on TRIK liikmete üldkoosolek, mida nimetatakse üldkoguks.
Üldkogul võivad osaleda kõik TRIK liikmed. Üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt üks
kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud üldkogu kokku kutsuma ka siis, kui seda
nõuavad TRIK huvid või nõue üldkogu kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust
ära näidates vähemalt 1/10 TRIK liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkogu kokku
ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkogu ise kokku
kutsuda samas korras juhatusega. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt
viisteist päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkogu toimumise aeg,
koht ja päevakorra projekt. Üldkogu võtab vastu otsuseid TRIK juhtimise küsimustes, mis ei
ole antud käesoleva põhikirja juhatuse pädevusse.
4.2.1. TRIK üldkogu pädevusse kuulub:
4.2.1.1. põhikirja ja kodukorra vastuvõtmine ja nendes muudatuste tegemine;
4.2.1.2. TRIK lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
4.2.1.3. TRIK sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja
kehtestamine;
4.2.1.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.1.5. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.2.1.6. TRIK presidendi ja teiste juhatuse liikmete volituste aja, ametikohtade ning selleks
ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
4.2.1.7 TRIK presidendi ja juhatuse liikmete valimine, TRIK revisjonikomisjoni liikmete või
audiitori määramine;
4.2.1.8. juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega või audiitoriga tehingu tegemise või tema
vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes TRIK esindajaga määramine;
4.2.1.9. TRIK kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega
koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;
4.2.1.10. muud põhikirjast ja seadusest tulenevad ülesanded;
4.2.2. Üldkogu juhatab TRIK president. Hääletamise kord määratakse üldkogu
reglemendiga. Üldkogu kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku
juhataja ja protokollija.
4.2.3. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui selles on esindatud üle poole TRIK liikmetest. Kui
üldkogu ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu
võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus
üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkogu esindatud liikmete arvust. Kui
üldkogu kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkogu
õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkogus on esindatud kõik liidu
liikmed.
4.2.4. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu kokkukutsumisel
teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib
vastu võtta otsuseid, kui üldkogus on esindatud TRIK kõik liikmed.
4.2.5. Kui TRIK liige ei saa olla esindatud üldkogul, võib ta lihtkirjaliku volikirjaga anda
õiguse hääletada enda eest mõnele teisele üldkogul esindatud TRIKL liikmele. Kõigil TRIK
liikmetel on hääletamisel üks hääl.
4.2.6. Üldkogu otsus on vastu võetud , kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud
TRIK liikmete esindajatest. TRIK tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi TRIK
liikmete nõusolek. Üldkogus mitteesindatud liikmete nõusolek peab olema esitatud
kirjalikult. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse
poolt hääletavad kirjalikult kõik TRIK liikmed. TRIK liige ei või hääletada, kui TRIK
otsustab temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga
kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Üldkogu poolt TRIK liikme teistest erineva õiguse
lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema
selle liikme nõusolek.
4.2.7. Üldkogu võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui see on lülitatud
päevakorda iseseisva punktina ja kui selles on esindatud üle 2/3 TRIK liikmetest.Põhikirja
muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkogul osalenud
liikmete esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
4.3. TRIK üldkogu koosolekute vahelisel ajal juhib TRIK tegevust kolmeliikmeline (3)
juhatus, mis määratakse neljaks aastaks ning mille koosseisu kuuluvad 1) president; 2) 2
liiget. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled juhatuse
liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
4.3.1. TRIK juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud
suurem häälte arv üldkogul osalenud TRIK liikmete esindajate poolt. Juhatuse tegevust
korraldab president. President valitakse teistest liikmetest eraldi. Presidi valimisel on
otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv, eeldusel et kandidaadi poolt
hääletab üle poole üldkogul osalenud liikmetest.
4.3.2. Juhatuse liikmed esindavad TRIK kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud
president, kes esindab TRIK ainuisikuliselt.
4.3.3. Juhatuse liikme võib üldkogu otsusega taandada enne volituste lõppemist kohustuste
olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse 6 korral TRIK tegevust juhtida või mõnel muul
mõjuval põhjusel.Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse
alusel.Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkogul juhatuse
liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna
kolmandale isikule. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike
kulutuste hüvitamist.
4.3.4. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma
kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega TRIK süüliselt tekitatud kahju
eest solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või
mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju TRIK võlausaldajale, vastutavad
võlausaldaja ees solidaarselt TRIK.
4.3.5. Juhatus peab andma teavet liidu liikmetele juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel
vastava aruande. Juhatus korraldab liidu liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama
registripidajale andmeid liidu liikmete arvu kohta.
4.3.6. Juhatus korraldab TRIK tegevust. Juhatuse pädevusse kuuluvad:
4.3.6.1. TRIK üldkogu ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
4.3.6.2. liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
4.3.6.3. juhatuse liikmete määramine üldkoguks kinnitatud ametikohtadele;
4.3.6.4. üleriigilisse keskliitu astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
4.3.6.5. TRIK tegevuskavade ja eelarve koostamine, korrigeerimine, nende esitamine
üldkogule;
4.3.6.6. välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
4.3.6.7. sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
4.3.6.8. TRIK võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete ja muude
sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puudutavate üldküsimuste lahendamine;
4.3.6.9. toetuste ja stipendiumide määramine sportlastele, teenekatele treeneritele ja juhtidele;
4.3.6.10. laenude võtmine ja andmine, kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute
sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine;
4.3.6.11. muude TRIK juhtimist puudutavate küsimuste lahendamine;
4.3.7. TRIK juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks
kord kvartalis. Koosoleku kutsub kokku ja juhatab EUL president, tema puudumisel
presidendi poolt määratud juhatuse liige. Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused
fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.3.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole tema koosseisust. Otsused
loetakse vastuvõetuks kohalviibivate TRIK juhatuse liikmete lihthäälteenamusega. Poolt ja
vastu häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks presidendi hääl.
4.3.9. TRIK juhatus võib vastu võtta otsuseid juhatust kokku kutsumata, kui oma hääle
annavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed ja üle poole liikmetest on otsuse poolt.
4.3.10. TRIK juhatuse liige ei või osaleda hääletamises kui otsustatakse temaga või temaga
võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse
alustamist või lõpetamist TRIK poolt.
5. TRIK vahendid ja tegevuse kontroll
5.1. TRIK vahendid ja vara moodustuvad:
5.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
5.1.3. riiklikest toetustest ja toetustest üleriigiliselt spordiühenduselt;
5.1.4. toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
5.1.5. tuluüritustest laekunud summadest;
5.1.6. sponsor- ja reklaamlepingutest, intressituludest ja muudest laekumistest;
5.2. Kogutud ja omakuludest ülejäävaid vahendeid kasutatakse TRIK otsusel uisutamise
oluliste projektide rahastamiseks.
5.3. TRIK vahendid ja vara kuuluvad IK ning neid kasutatakse ja käsutatakse TRIK
eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktide ning käesolevale põhikirjale.
TRIK ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna
varalist vastutust TRIK kohustuste eest.
5.4. TRIK majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Juhatus korraldab
TRIK raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ning esitab aasta aruande kuue
kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest TRIK üldkogule.
5.5. TRIK majanduslikku asjaajamist kontrollib TRIK üldkogu poolt määratud
revisjonikomisjon kord kalendriaasta jooksul ja esitab oma aruande üldkogule.
Revisjonikomisjoni liige ei või samal ajal olla juhatuse liige.
TRIK tegevuse lõpetamine
6.1. TRIK tegevus lõpetatakse:
6.1.1. üldkogu otsuse alusel, kui TRIK tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkogu päevakorda
iseseisva punktina, sellest on TRIK liikmetele ettenähtud korras teatatud, üldkogul on
esindatud üle 2/3 liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkogul osalenud liikmete
esindajatest;
6.1.2. Pankroti avalduse alusel, kui selgub, et TRIK on vähem vara kui võetud kohustusi;
6.1.3. TRIK liikmete vähenemisel alla kahe;
6.1.4. üldkogu võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite
liikmed;
6.1.5. muul seaduses ettenähtud alusel;
6.1.6. pärast TRIK likvideerimise otsuse langetamist nimetab üldkogu
likvideerimiskomisjoni, kes korraldab kõik vajalikud toimingud vastavalt Eesti Vabariigi
kehtivatele õigusaktidele;
6.1.7. üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud juhatuse ja
revisjonikomisjoni liikmed.
6.1.8. TRIK vara tema lõpetamise korral pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja
nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara
üleandmisele tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud
ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7. Ühinemine ja jagunemine
7.1. TRIK võib ühineda teise liiduga üldkogu otsuse alusel kui TRIK ühinemine on lülitatud
üldkogu päevakorda iseseisva punktina, sellest on TRIK liikmetele ettenähtud korras teatatud,
üldkogul on esindatud üle 2/3 liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkogul osalenud
liikmete esindajatest. Ühinemine toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
7.2. TRIK võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkogu otsuse alusel kui TRIK
jagunemine on lülitatud üldkogu päevakorda iseseisva punktina, sellest on TRIK liikmetele
ettenähtud korras teatatud, üldkogul on esindatud üle 2/3 liikmetest ja selle poolt hääletab üle
2/3 üldkogul osalenud liikmete esindajatest. Jagunemine toimub vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele õigusaktidele.
TRIK põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 23.08.2021.a. Tallinnas.